Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Starovičky

hledej Ptejte se knihovny Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 1310
Týden : 1
Dnes : 0
podrobnosti

 

Pro potřeby čtenářů je zde k dispozici knihovní řád naší knihovny:

knihovni_rad_-_zrizovaci_listina.doc 

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů Místní knihovna Starovičky (dále jen MK) zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona

 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a je správcem osobních údajů.

 

Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. Osobními údaji tedy jsou v podmínkách MK zejména identifikační a adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb MK nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

 

MK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, Knihovního řádu MK a dalších obecně platných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány knihovnicí manuálním a automatizovaným způsobem. MK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

 

Osobní údaje čtenářů MK zpracovává k účelu:

 

 

 

1. Ochrany majetku pořízeného z rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu   půjčovaného čtenářům absenčně, tedy fondu využívaného čtenáři mimo prostory knihovny.

 

2. Poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že bude čtenáře účinně kontaktovat v případech  vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá; povede přesnou evidenci  o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedení absenčních i prezenčních   výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci; bude provádět kontroly jakosti prováděných služeb   a důslednou kontrolu příčin reklamací čtenářů;  bude provádět statistická vyhodnocení své činnosti  výpůjční a využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů.

 

3. Naplnění povinností uložených MK obecně závaznými právními předpisy - zejména zákonem č. 257/2001 Sb.,  o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákonem   č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou přijatou Zastupitelstvem  Obce Starovičky (2002).

 

K výše uvedenému účelu zpracovává MK osobní údaje čtenářů v tomto rozsahu:

 

   A. Základní identifikační údaje čtenáře                

 

- jméno a příjmení,

 

- adresa bydliště čtenáře, tj. místo trvalého pobytu,

 

- druh a číslo dokladu, kterým byla ověřena totožnost čtenáře a správnost

 

 jím uvedených   identifikačních údajů.

 

 Tyto údaje je povinen čtenář uvést, pokud chce využívat služeb MK v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které MK poskytuje anonymně, tj. některé prezenční služby (prezenční studium fondu uloženého ve čtenářských prostorách, služby čítáren, internetové služby). Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany čtenáře platnou legitimaci MK, lze poskytovat pouze čtenářům, kteří souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu stanoveném touto přílohou knihovního řádu.

 

Základní identifikační údaje ověřuje MK podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů ČR je takovým dokladem občanský průkaz. MK ověřuje základní identifikační údaje při zápisu a dále při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a rovněž při změně kteréhokoliv z těchto údajů.

 

   B. Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede)

 

- akademické tituly,

 

- kontaktní či přechodná adresa čtenáře,

 

- další možná spojení na čtenáře (telefon, e-mail apod.)

 

  C. Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenářem je osoba nezletilá

 

- v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje čtenáře. (Pokud je adresa shodná s adresou dítěte, je zpracovávána jen adresa rodinného zástupce.)

 

  D. Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede)

 

- dosažené nebo probíhající vzdělání čtenáře,

 

- současné povolání

 

- identifikace školy, kterou čtenář navštěvuje.

 

 E. Údaje služební

 

  - údaje o vydaných a zrušených legitimacích opravňujících k využívání

 

     služeb MK údaje o předmětu, místě a čase provedení, případně i

 

     ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky či rezervace.

 

  F. Údaje účetní

 

 - údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a MK, zejména

 

    jejich účelu, místě, čase  a dalších náležitostech dle § 11 ods.1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění posledních předpisů.

 

 

 

 Osobní údaje čtenáře MK uchovává:

 

  1) Na originálních písemnostech, kterými jsou:

 

- přihláška čtenáře,

 

- účetní doklady.

 

   Tyto písemnosti jsou uchovávány v zamčených skříních. Přístup k těmto

 

   písemnostem mají pouze zaměstnanci, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních  úkolů.

 

   2) V počítačových databázích, které:

 

- dokumentují údaje ve výše uvedeném rozsahu pro čtenáře ve                                                všech automatizovaných provozech

 

  Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Tento systém ochrany dat je několikastupňový, tedy k přístupu k datům je zapotřebí překonání několika, vždy však alespoň dvou ochranných systémů. Data uložená v počítačových databázích jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

 

Všichni zaměstnanci MK jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími zaměstnanci, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními .

 

                                                                                                                zákona, příslušné vnitřní směrnice a dalších závazných předpisů.

 

Knihovnice MK je mimo jiné povinna dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených, dále je  povinna vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů (kupříkladu sdělovat jakékoliv osobní údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo je jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů MK. Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas, nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň dvou let od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.

 

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů, nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v MK za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:

 

1) Skartace originálních písemností - přihláška čtenáře, kterou čtenář vyplnil, je fyzicky zlikvidována podle Skartačního řádu MK.

V případě porušení povinností MK vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany MK, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.